Skip to Content

Podmienky používania

Vzhľadom na neustále technické inovácie a zmeny príslušného právneho rámca je potrebné, aby sme ďalej uvedené podmienky používania občas upravili alebo doplnili. Z tohto dôvodu žiadame používateľov, aby sa pred každou návštevou tohto webového sídla oboznámili s týmito podmienkami a vzali na vedomie prípadné zmeny alebo dodatky.

Úvod

Toto webové sídlo vám prináša spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, SR, IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B. Zostavovaniu informácií o spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. ‏(ďalej ako Henkel), pridružených spoločnostiach skupiny Henkel a tretích stranách, ktoré nájdete na tomto webovom sídle, sme venovali najvyššiu starostlivosť, napriek tomu však nemôžeme zaručiť ich úplnosť a správnosť. Spoločnosť Henkel odmieta akúkoľvek zodpovednosť za chyby v obsahu tohto webového sídla. Predpovede uvedené na tomto webovom sídle vychádzajú z našich najlepších znalostí a presvedčení. Skutočne dosiahnuté výsledky sa však môžu od týchto predpovedí výrazne líšiť v dôsledku pôsobenia celého radu makroekonomických a trhových faktorov, ktoré sú v niektorých prípadoch mimo vplyvu spoločnosti Henkel. Bez toho, aby bola dotknutá prípadná zákonná povinnosť predpovede aktualizovať, spoločnosť Henkel nemá v úmysle pravidelne aktualizovať všetky predpovede uvedené na tomto webovom sídle.

Vstupom na tieto stránky bezvýhradne a bez obmedzenia prijímate ďalej uvedené všeobecné podmienky používania webového sídla. Tieto podmienky si môžete zobraziť alebo vytlačiť.

Všeobecné podmienky používania webového sídla

1. Autorské právo

Toto webové sídlo vrátane obsahu a štruktúry je chránené autorským právom. Ochrana autorským právom sa vzťahuje predovšetkým na akékoľvek reprodukcie, úpravy, preklady, ukladanie a spracovanie v iných médiách, vrátane ukladania alebo spracovania elektronickými prostriedkami. Akékoľvek úplné alebo čiastočné využitie musí vopred písomne schváliť spoločnosť Henkel. Akékoľvek reprodukovanie informácií alebo údajov, predovšetkým použitie textov alebo ich častí či obrazového materiálu (okrem fotografií spoločnosti Henkel určených pre tlač), či akékoľvek iné použitie alebo šírenie musí vopred písomne schváliť spoločnosť Henkel. Práva na šírenie a reprodukovanie vlastní spoločnosť Henkel.

2. Ochranné známky

Oválne logo Henkel a všetky názvy a vzhľad výrobkov na tomto sídle sú registrované ochranné známky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA, jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencií. Výslovne sa zakazuje akékoľvek nepovolené použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok. Nepovolené použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok predstavuje porušenie známkového a autorského práva či iných práv na duševné vlastníctvo a zákona o nekalej súťaži.

3. Odmietnutie zodpovednosti za obsah webových stránok tretích osôb

a. Stránky tohto webového sídla obsahujú odkazy (tzn. hypertextové odkazy) na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú tretie osoby, a ktorých obsah spoločnosť Henkel nepozná. Henkel iba sprostredkováva vstup na tieto webové stránky, pričom odmieta akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah. Odkazy na webové stránky tretích osôb sú na tomto webovom sídle uvedené výhradne s cieľom jednoduchšieho prechádzania pre používateľov. Vyhlásenia na webovom sídle, na ktoré tieto odkazy vedú, nie sú vyhláseniami spoločnosti Henkel. Spoločnosť Henkel sa výslovne dištancuje od celého obsahu akýchkoľvek webových stránok tretích strán, na ktoré vedú odkazy z jej webového sídla, a odmieta predovšetkým akúkoľvek zodpovednosť za porušovanie zákonov alebo práv tretích strán, ku ktorým na takých stránkach dochádza.

b. Za obsah webových stránok, na ktoré vedú odkazy z webového sídla spoločnosti Henkel, za prípadný predaj výrobkov, ktorý sa na nich ponúka, a za spracovanie súvisiacich objednávok zodpovedajú výlučne vlastníci týchto webových stránok.

c. Spoločnosť Henkel odmieta akúkoľvek zodpovednosť za porušovanie autorských práv, ochranných známok a ďalších práv duševného vlastníctva a osobných práv, ku ktorým dochádza na stránkach, na ktoré vedú odkazy z webového sídla spoločnosti Henkel.

d. V prípade objednávky alebo iného právneho vyhlásenia týkajúceho sa transakcie sa zmluvný vzťah uzatvára výhradne medzi používateľom a vlastníkom príslušného webového sídla alebo stranou alebo osobou, ktorá na ňom ponúka alebo je na ňom prezentovaná, avšak za žiadnych okolností sa neuzatvára medzi spoločnosťou Henkel a používateľom. Venujte preto pozornosť všeobecným obchodným podmienkam príslušných dodávateľov na webovom sídle, na ktoré vedú odkazy z webového sídla spoločnosti Henkel.

e. Toto odmietnutie zodpovednosti platí pre všetky odkazy zobrazené na webovom sídle henkel.com a pre celý obsah webového sídla, na ktoré je používateľ presmerovaný prostredníctvom týchto odkazov.

4. Všeobecné zrieknutie sa zodpovednosti

Zodpovednosť spoločnosti Henkel za škody vzniknuté použitím tohto webového sídla je bez ohľadu na právnu príčinu (vrátane občianskoprávneho deliktu) obmedzená na škody, ktoré vzniknú následkom úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti. V prípade vzniku právnej zodpovednosti spoločnosti Henkel v dôsledku porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti je celková suma nároku na odškodnenie obmedzená výškou predvídateľnej škody. Neplatí to však pre zodpovednosť spoločnosti Henkel podľa platného zákona o zodpovednosti výrobcu za výrobok či podľa poskytnutých záruk. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti takisto neplatia v prípade ohrozenia života, zranenia alebo poškodenia zdravia osoby.

Spoločnosť Henkel vynakladá značné úsilie na ochranu svojich webových stránok proti vírusom, avšak úplnú neprítomnosť vírusov nemôže zaručiť. Z tohto dôvodu Henkel odporúča venovať pred sťahovaním akýchkoľvek dokumentov alebo dát pozornosť zabezpečeniu adekvátnej ochrany proti vírusom (napr. používať antivírusové programy).

Henkel nezaručuje, že služby, ktoré ponúka na svojom webovom sídle, budú fungovať bezchybne alebo že budú dostupné.

5. Predpovede a vyhlásené zámery

Predpovede uvedené na tomto webovom sídle vychádzajú z našich najlepších znalostí a presvedčení. Skutočne dosiahnuté výsledky sa však môžu od týchto predpovedí výrazne líšiť v dôsledku pôsobenia celého radu makroekonomických a trhových faktorov, ktoré sú v niektorých prípadoch mimo vplyvu spoločnosti Henkel. Bez toho, aby bola dotknutá prípadná zákonná povinnosť aktualizovať predpovede, spoločnosť Henkel nemá v úmysle pravidelne aktualizovať všetky predpovede uvedené na tomto webovom sídle.

6. Výrobky spoločnosti Henkel

Značky a výrobky vyobrazené na tomto webovom sídle sú ukážkami značiek a výrobkov ponúkaných spoločnosťami skupiny Henkel po celom svete. Henkel nezaručuje, že určitá vyobrazená značka alebo výrobok bude k dispozícii vo vašej krajine.

Rôzne

Tieto všeobecné podmienky používania a ich výklad sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky s výslovným vylúčením uplatnenia ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi je miestom riešenia všetkých sporov súvisiacich s týmto webovým sídlom Bratislava, Slovenská republiky. Ak je niektoré ustanovenie týchto všeobecných podmienok používania neplatné alebo sa stane neplatným, nemá to žiadny vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení.